Търси
Filters

Новини

 

СЪОБЩЕНИЕ-ОБЯВА

от Керамик Груп ЕООД със седалище и адрес: гр.Пловдив, бул. „България“ №125;

 

 

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

 

 

У В Е Д О М Я В А М Е

 

Всички заинтересовани физически или юридически лица

За ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

 

Изграждане на зона за търговия на едро и дребно в гр. Плевен, състояща се от:

- Супермаркет с помещение за подготовка на хляб и хлебни изделия,  открит паркинг с рекламни елементи в УПИ с кадастрален идентификатор 56722.651.710 по плана на гр. Плевен;

- трафопост – в имот с кадастрален идентификатор 56722.651.707 по плана на гр. Плевен;

-Специализиран магазин - склад за търговия на едро и дребно с промишлени стоки "Алати", Многофункционална/Мултифункционална сграда, трафопост и инсталация за производство на електроенергия, разположена на покрива на сградите в имот с кадастрален номер 56722.651.709 по плана на гр. Плевен.

 

 

Всички които, желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено на следните адреси:

Керамик Груп ЕООД - Гр. Пловдив, бул. „България“ №125; или ceramic_group@mail.bg

РИОСВ –Плевен - гр.Плевен , ул. „Александър Стамболийски“ № 1 А

 

 

Управител

Керамик Груп ЕООД